Genel Kurulun
Görev Ve Yetkileri

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

 1. Dernek organlarının seçilmesi

 

 1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

 

 1. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası

 

 1. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

 

 1. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması

 

 1. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması

 

 1. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

 

 1. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması

 

 1. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücretleri belirlemek

 

 1. Derneğin amacına uygun faaliyetleri yapmak için gerekli olan yönetmelikleri ve yönergeleri hazırlamak ve genel kurul onayına sunmak

 

 1. Derneğin amacını gerçekleştirmeyi amaçlayan faaliyetlerde bulunmak

 

 1. Derneğin amacı ile ilgili bir işyeri açmak veya ortak olmak

 

 1. Dernek lehine verilecek taahhütname ve sözleşmeleri imzalamak

 

 1. Dernek lehine tasarruf ve teminat senedi verenlere ait sözleşmeleri imzalamak

 

 1. Dernek lehine tasarruf ve teminat senedi verilmesine dair yönetmelikleri hazırlamak

 

 1. Dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek

 

 1. Dernek lehine kira sözleşmesi yapmak

 

 1. Dernek lehine bina ve tesisler inşa etmek

 

 1. Dernek lehine taşınmaz mallar satı  Bize Katılın

  Çekmeköy Doğayı Koruma Ve Yaşatma Derneği

  © 2023 CDKVYD